Regulamin

I. Informacje ogólne

Espolem.pl jest platformą, na której prezentowane są towary Sprzedawców, które mogą być zamówione przez klientów. Platforma espolem.pl pośredniczy w zawarciu umowy sprzedaży produktu od sprzedawcy w imieniu i na rzecz Klienta.

1. Regulamin sklepu internetowego espolem.pl, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Aby w pełni skorzystać ze świadczeń oferowanych przez Sprzedającego, Klient powinien:

a) posiadać komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową Mozilla Firefox, Opera lub Microsoft Edge, Safari, Samsung Internet;

b) posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;

c) włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line.

3. Niniejszy regulamin jest ogólnie dostępny na stronie www.espolem.pl.

II. Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. PLATFORMA ESPOLEM.PL – serwis internetowy prowadzony przez Operatora, dostępny pod adresem espolem.pl, umożliwiający m.in. zapoznawanie się z treściami udostępnionymi przez Sprzedawcę i zawieranie na odległość (online) umów sprzedaży dotyczących Produktów.

b. OPERATOR – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną opisane w Regulaminie, w tym usługę Marketplace. Operatorem jest Ignacy Chrzanowski.

c. SPRZEDAWCA„Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010740,  NIP: 5250004906, REGON: 000880277 oferująca Towary poprzez Platformę espołem.pl z ograniczeniem do terytorium według oznaczeń kodowych opisanych pod adresem e-spolem.pl/wsssrodmieciekody.php

d. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Pośrednictwa z Usługodawcą lub korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

e. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna, która korzysta z Portalu espolem.pl, w tym Klient.

f. SKLEP INTERNETOWY, SKLEP ESPOLEM.PL – sklep internetowy dostępny na platformie internetowej pod adresem https://espolem.pl. prowadzony przez Sprzedawcę.

g. MARKETPLACE – funkcjonujący w ramach platformy internetowej espolem.pl serwis zakupowy, w którym swoje Produkty oferują różni Sprzedawcy, jak również usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora, polegająca na udostępnieniu za pomocą platformy internetowej espolem.pl funkcjonalności umożliwiających Klientom zawieranie na odległość z różnymi Sprzedawcami umów dotyczących Produktów.

h. KONTO – Usługa Elektroniczna, utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta na Platformie espolem.pl, za pomocą którego Klient składa Zamówienia lub korzysta z innych funkcjonalności w ramach Marketplace.

i. PRODUKT – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma Sprzedawcy będąca lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

j. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

k. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Operatorem i Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

l. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Operatora. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.

m. PŁATNOŚĆ – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy, stanowiącego sumę cen poszczególnych Produktów objętych Zamówieniem oraz kosztów dostawy (jeśli dotyczy), pomniejszonych o ewentualne rabaty lub zniżki.

n. DZIEŃ ROBOCZY – każdy jeden dzień tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

o. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

p. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

III. Korzystanie ze sklepu internetowego espolem.pl

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu, a także akceptacji Polityki Prywatności espolem.pl oraz niniejszego Regulaminu, które dostępne są dla Klienta również przed zarejestrowaniem pod adresem www.espolem.pl Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza. Wówczas Klient może zasugerować własny login, który po zarejestrowaniu, wraz z hasłem, Sprzedawca prześle na podany adres e-mail Klienta. Klient ma też możliwość zamówienia towarów bez rejestracji w serwisie, podczas transakcji musi podać wymagany przez platformę zakres danych.

Sklep internetowy espolem.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, gdy Klient:

  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające Sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego;

IV. Informacje o towarach

1. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy, które to szczegółowo opisano w ust. VII niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Przy realizacji zamówienia w ramach sklepu internetowego rabaty, w szczególności wynikające z posiadanych przez Klienta kart rabatowych, nie są udzielane.

V. Rejestracja i logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło i dodatkowo wymagane dane za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.

3. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 11 Regulaminu.

4. Klient zobowiązuje się do podania swoich prawdziwych danych.

5. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

– przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;

– dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.

7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

– dostępu do statusu oraz historii zamówień;

– otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

– informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

– zamówienia Produktu,

– zmiany swoich danych;

– zmiany swojego hasła;

– sprawdzenia swojego zamówienia.

8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link z potwierdzeniem rejestracji.

9. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.

10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

11. Klient ma prawo do zakupów bez rejestracji za pomocą prawdziwych danych deklarowanych w procesie zakupów lub po zalogowaniu do Sklepu Internetowego.

VI. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego.

2. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b) wybrać sposób dostarczenia towaru;

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma nastąpić dostawa towaru oraz w celu przyspieszenia realizacji zamówienia numer telefonu do kontaktu z kurierem;

d) wybrać sposób zapłaty za zamówiony towar;

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

f) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.espolem.pl Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:

a) gotówką w polskich złotych przy odbiorze zamówienia (usługa za pobraniem – kurier wyda Klientowi zakupy po dokonaniu płatności);

b) on-line - Kartą płatniczą on-line - możliwa jest płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic z poziomu strony www.espolem.pl w systemie eCard i Przelewy24 na zasadach określonych przez operatora na stronie: www.ecard.pl, przelewy24.pl;

c) on-line - przelew on-line z poziomu strony www.espolem.pl w systemie eCard, Przelewy24 na zasadach określonych przez operatora na stronie: www.ecard.pl, przelewy24.pl;

d) kartą płatniczą u kuriera przy odbiorze zamówienia (usługa za pobraniem kurier – wyda Klientowi zakupy po dokonaniu płatności).

5. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w jego Koncie internetowym, wysłane zostanie przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.

6. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

7. W sytuacji, gdy Klient wybierze alternatywny produkt zaproponowany przez Sprzedającego umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta maila o przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji.

8. W razie wątpliwości poczytuje się, iż kliknięcie przycisku opisanego w pkt 3 lit f) oznacza złożenie przez Klienta wiążącej oferty kupna Towarów z obowiązkiem zapłaty. Umowa sprzedaży zostaje zaś zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji opisanego w pkt 5. Niniejszym wyklucza się dorozumiane przyjęcie oferty Kupującego przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca przyjmuje i realizuje zamówienia poprzez Platformę espolem.pl jedynie na obszarze ograniczonym do terytorium według oznaczeń kodowych opisanych pod adresem e-spolem.pl/wsssrodmieciekody.php. Zamówienie towarów na inny obszar wymaga indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą.

VII. Dostawy i odbiór towarów

1. Dostawa Towarów jest realizowana:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Sprzedawcy;

b) przez transport własny Sprzedawcy;

c) przez odbiór osobisty przez Klienta w sklepie Sprzedawcy.

2. Termin dostawy zamówień jest uzależniony od wyboru sposobu realizacji dostawy oraz czasu (godziny) ich złożenia. Jeżeli dostawa realizowana jest przez transport własny Sprzedawcy, można wybrać okres dostawy w godzinach: 08-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20 od poniedziałku do soboty.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie Klientowi na wskazany przez niego w Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia zamówienia wraz z fakturą VAT lub paragonem.

4. Koszty dostawy szczegółowo określone są w zakładce Pomoc - Dostawa.

Minimalna wartość zamówienia wynosi 50,00 zł.

1) Koszt dostawy transportem własnym Sprzedawcy w granicach miasta:

- przy zakupach o wartości od 50,00 zł do 150,00 zł koszt dostawy wynosi 20zł*.

- przy zakupach powyżej 150,00 zł dostawa gratis.

Koszt dostawy poza granice miasta:

- niezależnie od wysokości zamówienia koszt dostawy wynosi 20 zł*.

* Limit wagi dla jednego zamówienia wynosi 20 kg. Powyżej tej wagi sprzedający naliczy dodatkowy koszt za przekroczenie limitu, to jest 20 zł za każde przekroczone 20 kg. Maksymalna całkowita waga zamówienia wynosi 60 kg. W przypadku zamówienia o wadze większej niż 60 kg koszt dostawy będzie wyceniany indywidualne.

Przykład 1.

Zakupy o wartości powyżej 150 zł o ciężarze 25 kg w granicach miasta.

Koszt dostawy wynosi 20 zł, poza granicami miasta koszt dostawy wynosi 40 zł.

Przykład 2

Zakupy o wartości poniżej 150 zł o ciężarze 25 kg w granicach miasta.

Koszt dostawy wynosi 40 zł, poza granicami miasta koszt dostawy wynosi 40 zł.

2) Odbiór osobisty przez Klienta w sklepie Sprzedawcy – brak opłat. Produkty na życzenie Klienta mogą zostać zapakowane w płatne reklamówki lub bezpłatne opakowania recyklingowe (karton).

5. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.

6. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. Klient nie może żądać od Sprzedawcy dostarczenia przesyłki pod inny adres.

7. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów może być zewnętrzna firma kurierska realizująca dostawę na zlecenie Sprzedawcy. Zamówione Towary są starannie pakowane w opakowania kartonowe bezzwrotne lub jednorazowe.

8. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. Kurier kontaktuje się telefonicznie z Klientem. W przypadku, gdy Kurier nie zastanie Klienta w domu, zostawia awizo z informacją jak skontaktować się z firmą kurierską i ustalić termin kolejnej próby realizacji dostawy.

9. Przez przygotowanie zamówienia rozumie się skompletowanie i spakowanie zamówionego Towaru przez Sprzedawcę oraz jeżeli to wynika z zamówienia przekazanie go zewnętrznej firmie kurierskiej w celu jego dostarczenia Klientowi.

10. Zamówienia są przygotowywane w ciągu 1 dnia roboczego. Czas przygotowania zamówienia jest liczony od momentu złożenia zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 11.

11. W przypadku złożenia zamówienia w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy po godzinie 10:00 czas przygotowania zamówienia liczony jest od początku kolejnego dnia roboczego.

12. Sprzedawca nie przygotowuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Informacja o gotowości Towaru do odbioru ze Sklepu będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w Sklepie w dni robocze w godzinach 07:00 – 19:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.

14. Klient ma obowiązek umożliwić kurierowi wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego osiedla. W przypadku niedziałającego domofonu klient ma obowiązek umożliwić kurierowi wejście na klatkę schodową.

15. Zważywszy na fakt, iż przedmiotem dostawy są artykuły spożywcze istnieje jedynie jedna próba dostarczenia Towaru. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu niezrealizowanego zamówienia, a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa (kwiaty, mrożonki itp.) – również kosztami tych artykułów.

16. Faktura VAT jest doręczana wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon.

17. Po odbiorze przesyłki Kupujący powinien w obecności przewoźnika otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Towary nie noszą śladów uszkodzenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy spisać protokół odbioru (reklamacji) na którym musi podpisać się kurier i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół odbioru (reklamacji) spisany w obecności kuriera jest podstawą do dochodzenia roszczeń względem kuriera lub przewoźnika.

18. Sugerujemy zawsze sprawdzać zawartość przesyłki przy kurierze, nawet jeśli nie nosi ona widocznych śladów uszkodzeń. Klient przyjmuje do wiadomości, iż niewykonanie czynności opisanych powyżej może utrudnić dochodzenie roszczeń w stosunku do przewoźnika, który uszkodził przesyłkę w transporcie.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumentów (Przedsiębiorcami NPK) w myśl nowelizacji ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (nowelizacja z dn. 31 lipca 2019 r., która weszła w życie od 1 stycznia 2021 r.).

1. Konsument lub Przedsiębiorca NPK może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

3. Konsument lub Przedsiębiorca NPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca NPK w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy NPK konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument lub Przedsiębiorca NPK, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował kupującego o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument lub Przedsiębiorca NPK ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam go odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy NPK o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy NPK wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca NPK, chyba, że kupujący wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla kupującego z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy NPK w wypadkach:

– świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumentowi lub Przedsiębiorcy NPK , o właściwościach określonych przez Konsumentowi lub Przedsiębiorcy NPK w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne);

– świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– świadczeń, których przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– świadczeń, których przedmiotem jest prasa.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy NPK w wypadku zakupu towaru związanego bezpośrednio z przedmiotem wykonywanej działalności według danych widniejących rejestracji w CEIDG.

IX. Reklamacje

1. Reklamacje do realizacji umowy sprzedaży mogą być przekazane m.in.:

– listownie na adres: „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście, ul. Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa

– elektronicznie na adres: e-wilanow@wss.spolem.org.pl

2. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, numer zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

3. Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Konsumenta.

4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.35, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Konsumenta.

5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail, adres korespondencji.

6. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

7. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy nie będącymi Przedsiębiorcami NPK.

X. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

XI. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować telefonicznie pod nr tel. 22 102 12 35 w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni robocze (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub pisemnie wysyłając wiadomość e-mail na adres e-wilanow@wss.spolem.org.pllub wypełniając formularz dostępny w zakładce "Kontakt" na stronie Sklepu internetowego.

XII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą NPK, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem , który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą NPK zostanie poddany sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. Zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Niniejszy regulamin zaktualizowano dnia 15.09.2023 r.