Regulamin

REGULAMIN

I. Informacje ogólne

Espolem.pl jest platformą, na której prezentowane są towary Sprzedawców, które mogą być zamówione przez klientów. Platforma espolem.pl pośredniczy w zawarciu umowy sprzedaży produktu od sprzedawcy w imieniu i na rzecz klienta.

1. Regulamin sklepu internetowego espolem.pl, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Aby w pełni skorzystać ze świadczeń oferowanych przez Sprzedającego, Klient powinien:

a) posiadać komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową Mozilla, Firefox, Opera lub Microsoft Edge, Safari, Samsung Internet;

b) posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;

c) włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line.

3. Sprzedający i Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Niniejszy regulamin jest ogólnie dostępny na stronie www.espolem.pl

II. Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. PLATFORMA ESPOLEM.PL – serwis internetowy prowadzony przez Operatora, dostępny pod adresem espolem.pl, umożliwiający m.in. zapoznawanie się z treściami udostępnionymi przez Sprzedawcę i zawieranie na odległość (online) umów sprzedaży dotyczących Produktów.

b. OPERATOR – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną opisane w Regulaminie, w tym usługę Marketplace. Operatorem jest Ignacy Chrzanowski.

c. SPRZEDAWCA – „Społem” WSS Praga Południe, 04-077 Warszawa, ul. Grochowska 207 lok. U8, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie KRS 0000020644; Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-000-47-28, Regon 000880254

d. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Pośrednictwa z Usługodawcą lub korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

e. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Portalu espolem.pl, w tym Klient.

f. SKLEP INTERNETOWY, SKLEP ESPOLEM.PL – sklep internetowy dostępny na platformie internetowej pod adresem https://espolem.pl. prowadzony przez Sprzedawcę.

g. MARKETPLACE – funkcjonujący w ramach platformy internetowej espolem.pl serwis zakupowy, w którym swoje Produkty oferują różni Sprzedawcy, jak również usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora, polegająca na udostępnieniu za pomocą platformy internetowej esolem.pl funkcjonalności umożliwiających Klientom zawieranie na odległość z różnymi Sprzedawcami umów dotyczących Produktów.

h. KONTO – Usługa Elektroniczna, utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta na Platformie espolem.pl, za pomocą którego Klient składa Zamówienia lub korzysta z innych funkcjonalności w ramach Marketplace.

i. PRODUKT – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma Sprzedawcy będąca lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

j. PRODUKT z kategorii „Alkohole” – Towar stanowiący napój alkoholowy w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2015, poz. 1893);

k. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

l. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Operatorem i Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą albo złożenie Rezerwacji na Produkty z kategorii „Alkohole”, określające w szczególności rodzaj i liczbę lub ilość Towarów.

m. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Operatora. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.

n. PŁATNOŚĆ – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy, stanowiącego sumę cen poszczególnych Produktów objętych Zamówieniem oraz kosztów dostawy (jeśli dotyczy), pomniejszonych o ewentualne rabaty lub zniżki.

o. DZIEŃ ROBOCZY – każdy jeden dzień tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

p. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

r. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

III. Korzystanie ze sklepu internetowego espolem.pl

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu a także akceptacji Polityki Prywatności espolem.pl oraz niniejszego Regulaminu, które dostępne są dla Klienta również przed zarejestrowaniem pod adresem www.espolem.pl Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza. Wówczas Klient może zasugerować własny login, który po zarejestrowaniu, wraz z hasłem, Sprzedawca prześle na podany adres e-mail Klienta. Klient ma też możliwość zamówienia towarów bez rejestracji w serwisie, podczas transakcji musi podać wymagany przez platformę zakres danych.

Sklep internetowy espolem.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, gdy klient:

  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające Sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
  3. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sklepu Internetowego Społem.

Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu Internetowego espolem.pl

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu Sklepu internetowego usługami, podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

IV. INFORMACJE O TOWARACH

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy, które to szczegółowo opisane są w ust. VI niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Przy realizacji zamówienia w ramach sklepu internetowego rabaty, w szczególności wynikające z posiadanych przez Klienta kart rabatowych, nie są udzielane.

V. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło oraz dodatkowo wymagane dane za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.

3. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 11 Regulaminu.

4. Klient zobowiązuje się do podania swoich prawdziwych danych.

5. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

– przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;

– dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.

7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

– dostępu do statusu oraz historii zamówień;

– otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

– informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

– zamówienia Produktu,

– zmiany swoich danych;

– zmiany swojego hasła;

– sprawdzenia swojego zamówienia.

8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link z potwierdzeniem rejestracji.

9. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.

10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

11. Klient ma prawo do zakupu po zalogowaniu do Sklepu Internetowego lub bez dokonywania rejestracji za pomocą prawdziwych danych deklarowanych w procesie zakupów.

VI. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego.

2. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. W celu złożenia zamówienia należy: 

a) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b) wybrać sposób dostarczenia towaru;

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres, na który ma nastąpić dostawa towaru oraz w celu przyspieszenia realizacji zamówienia numer telefonu do kontaktu z Kierowcą - sprzedawcą

d) wybrać sposób zapłaty za zamówiony towar

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

f) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”; 

4.W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.espolem.pl, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:

a) gotówką w polskich złotych przy osobistym odbiorze zamówienia w punkcie odbioru w Sklepie Sprzedawcy (usługa za pobraniem Sprzedawca wyda Klientowi zakupy po dokonaniu płatności);

b) kartą płatniczą przy osobistym odbiorze zamówienia w punkcie odbioru w Sklepie Sprzedawcy;

c) kartą płatniczą u Kierowcy - sprzedawcy przy odbiorze zamówienia (usługa za pobraniem Kierowca - sprzedawca wyda Klientowi zakupy po dokonaniu płatności).

5. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w jego Koncie Internetowym, wysłane zostanie przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.

6. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar. 

7. W sytuacji, gdy Klient wybierze alternatywny produkt zaproponowany przez Sprzedającego umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta maila o przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji.

8. W odniesieniu do Produktów z kategorii „Alkohole” Klient nie składa oferty ich nabycia poprzez Sklep Internetowy ani ich nie nabywa poprzez Sklep Internetowy. Sprzedaż Produktów prowadzona jest wyłącznie przez Sprzedawcę w poszczególnych Sklepach. Złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego oznacza dokonanie Rezerwacji. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi Rezerwacji.

9. Poprzez świadczenie usługi Rezerwacji Sprzedawca zobowiązuje się wyłącznie do zapewnienia dostępności określonych przez Klienta Towarów z kategorii „Alkohole” w wybranym przez Klienta Sklepie przez okres, o którym mowa w potwierdzeniu przesłanym do Klienta. Usługę Rezerwacji poczytuje się za wykonaną w momencie wysłania Klientowi potwierdzenia, zawierającego numer rezerwacji, informującego o zapewnieniu dostępności wybranych przez Klienta Towarów w określonym Sklepie.

10. Umowa o świadczenie usługi Rezerwacji może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem Klienta i Sprzedawcy oraz w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

11. Zawarcie między Klientem a Sprzedawcą Umowy sprzedaży Produktu z kategorii „Alkohole” objętego Rezerwacją ma miejsce w Sklepie wskutek powołania się na Rezerwację poprzez okazanie jej numeru. Umowa sprzedaży dotyczy Towarów w cenie i liczbie określonej w Rezerwacji. Klient, w którego Zamówieniu znajdują się Towary kategorii „Alkohole”, zobowiązuje się do osobistego stawiennictwa w Sklepie, chyba że Klient upoważni osobę trzecią do zawarcia Umowy sprzedaży w jego imieniu zakupionych przez Klienta Towarów, ich odbioru ze Sklepu i dostarczeniu ich do wskazanego przez Klienta w treści zamówienia miejsca dostawy.

12. W przypadku, gdy Klient nie odebrał Towarów objętych Zamówieniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania opłacenia przelewem następnego Zamówienia przez danego Klienta przed dostawą lub odbiorem zamówionych Towarów.

VII. Dostawy i odbiór towarów

1.  Dostawa Towarów jest realizowana:

a) przez transport własny Sprzedawcy - obszar zgodny z poniższą mapą.

b) przez odbiór osobisty w sklepie Sprzedawcy

2.  Termin dostawy zamówień jest uzależniony od wyboru sposobu realizacji dostawy oraz czasu (godziny) ich złożenia. Jeżeli dostawa realizowana jest przez transport własny Sprzedawcy, można wybrać okres dostawy w godzinach:  9-12, 12-15, 15-19 od poniedziałku do soboty.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.espolem.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie Klientowi na wskazany przez niego w Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia zamówienia wraz z fakturą VAT lub paragonem.

4. Koszty dostawy szczegółowo określone są w zakładce Pomoc - Dostawa.

Minimalna wartość zamówienia to 50 zł.

Koszt dostawy:

* Koszt dostawy przy maksymalnej całkowitej wadze zamówienia do 25 kg.

5. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.

6. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. Klient nie może żądać od Sprzedawcy dostarczenia przesyłki pod inny adres.

7. Zamówione Towary są starannie pakowane w opakowania kartonowe bezzwrotne lub torby jednorazowe.

8. W przypadku, gdy Kierowca - sprzedawca nie zastanie Klienta w domu zostawia awizo z informacją jak skontaktować się z firmą i ustalić termin kolejnej próby realizacji dostawy.

9. Przez przygotowanie zamówienia rozumie się skompletowanie i spakowanie zamówionego Towaru przez Sprzedawcę oraz jeżeli to wynika z zamówienia przekazanie go Kierowcy - sprzedawcy w celu jego dostarczenia Klientowi.

10. Zamówienia są przygotowywane w ciągu 1 dnia roboczego. Czas przygotowania zamówienia jest liczony od momentu złożenia zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 11.

11. W przypadku złożenia zamówienia w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy po godzinie 10:00, czas przygotowania zamówienia liczony jest od początku kolejnego dnia roboczego.

12. Sprzedawca nie przygotowuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Informacja o gotowości Towaru do odbioru ze Sklepu będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres email. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w Sklepie w dni robocze w godzinach 09:00 – 19:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usługi dostawy przez Kierowcę - sprzedawcę, który odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

15. Klient ma obowiązek umożliwić Kierowcy - sprzedawcy wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego osiedla. W przypadku niedziałającego domofonu klient ma obowiązek umożliwić Kierowcę - sprzedawcę wejście na klatkę schodową.

16. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia, a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa (kwiaty, mrożonki itp.) - również kosztami tych artykułów.

17. Faktura VAT jest doręczana wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon. 

18.  W przypadku, gdy sprzedaż dotyczy Produktów z kategorii „Alkohole”, Klient jest zobowiązany odebrać Towar w Sklepie, w którym następuje sprzedaż zgodnie z zezwoleniem posiadanym przez Sprzedawcę. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych prowadzonym przez Sprzedawcę.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

– świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne)

– świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– świadczeń, których przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IX. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

XI. Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować telefonicznie pod nr tel. 534 030 534 w godzinach od 9.00 do 19.00 w dni robocze (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub pisemnie wysyłając wiadomość e-mail na adres esklep@spolempraga.com.pl lub wypełniając formularz dostępny w zakładce "Kontakt" na stronie Sklepu internetowego.

XIII. Postanowienia końcowe

1.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą Klientem, który jest Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddany sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę Sprzedawcy.

3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. Zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedawca powiadomi Klientów o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie Sklepu internetowego z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia……………………..