Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności w Sklepie Internetowym www.espolem.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie Internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem danych Sklepu Internetowego jest Spółdzielnia „Hale Banacha” z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95; NIP 525-000-48-69; REGON: 002004315; BDO: 000045411, KRS 0000136650.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu Internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Spółdzielnia „Hale Banacha” z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95 ; NIP 525-000-48-69; REGON: 002004315; BDO: 000045411, KRS 0000136650.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: rodo@halebanacha.pl
 • poczty tradycyjnej: ul. Grójecka 95; 02-101 Warszawa
 • telefonu: 22 822 92 75

W przypadku wykorzystywania zewnętrznych usług do rejestrowania się do Sklepu Internetowego Sprzedawca razem z właścicielem tej usługi jest współadministratorem Twoich danych osobowych. W szczególności w przypadku korzystania z konta Facebook do logowania się do Sklepu Internetowego, współadministratorem jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, (Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/).

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem Umowy na Twoje żądanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. założenie Konta, tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie Internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji Zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii Zamówień, informowanie o statusie realizacji Zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • w celu wykonania Umowy sprzedaży Towarów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) np. doręczenia zamówionych Towarów, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
 • w celu rozpatrywania skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), m.in. obowiązków wynikających z przepisów prawa konsumenckiego oraz prawa podatkowego przetwarzamy m.in. następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, dane dotyczące płatności.
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu Internetowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie Internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 • w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych Klientów i partnerów, w tym remarketingu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym w tym Zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików "cookies", a w szczególności historia Zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie Internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem Internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu Internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących plików "cookies";
 • w celu organizacji konkursów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. informacje o Zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Administrator i Współadministrator wspólnie przetwarzają Twoje dane w celu umożliwienia Tobie zalogowania do Konta w Sklepie za pomocą Twojego profilu w serwisie Facebook, w tym celu przetwarzamy Twoje dane dotyczące sesji przeglądarki, adres IP oraz podane na profilu zewnętrznej usługi takie jak imię i nazwisko, wizerunek.

W przypadku korzystania z zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. Facebook) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez dostawców tych usług zgodnie z ich politykami prywatności.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym;
 • dane dotyczące Zamówień w Sklepie Internetowym;
 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące Usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia Usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Zamówień, Usług, działań marketingowych oraz innych Usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z Usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i Usług płatnych oraz konkursów w zakresie obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W przypadku jeżeli przepisy obowiązującego prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez określony okres, dane te zostaną usunięte po upływie tego okresu. 

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu Internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu Internetowego np. w celu realizacji Zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania – zewnętrznymi usługodawcami, z których usług korzystamy są: banki, instytucje płatnicze, podmioty świadczące na rzecz sklepu usługi o charakterze marketingowym, podmioty świadczące usługi IT związane z prowadzeniem Sklepu Internetowego, podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości, portale społecznościowe;
 • Współadministratorom

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Prawa o których mowa powyżej, możesz u Administratora realizować w kształcie i na zasadach określonych poniżej. Realizacja powyższych praw czy innych uprawnień u Współadministratora, odbywa się na zasadach określonych odpowiednio przez Współadministratora. W przypadku gdy Współadministratorem jest Facebook Ireland Ltd., informacje dotyczące realizacji praw i innych uprawnień znajdziesz na stronie Współadministratora: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres emai: rodo@halebanacha.pl

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres email: rodo@halebanacha.pl

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią i nie zachodzą nadrzędne podstawy przetwarzania tych danych.
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres email: rodo@halebanacha.pl

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres email: rodo@halebanacha.pl

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, jak i przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego;.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@halebanacha.pl

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

W przypadku zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które nam dostarczyłeś, na podstawie wyrażonej zgody (art.  6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub niezbędnego dla wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@halebanacha.pl

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@halebanacha.pl lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.